Żyj Słowem Bożym każdego dnia – karta listopadowa

Żyj Słowem Bożym każdego dnia – karta listopadowa

W wersji pdf naciśnij: SlowoBoze

Dlaczego tak trudno
doświadczyć nam Bożej miłości?
 

Bóg wylał na ludzi powódź miłości,
ale każdy z nas jest pod nietłukącym szkłem,

które pozwala nam widzieć deszcz Jego miłości,

ale nie pozwala się zanurzyć w wodzie życia – czyli miłości Bożej.

To grzech przeszkadza nam w doświadczaniu miłości Bożej.

2 LISTOPADA

Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. 1J 1,8

3 LISTOPADA

„Każde bezprawie jest grzechem.” 1 J 5,17

4 LISTOPADA

Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynie. Pwt 6,4

5 LISTOPADA

„Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu.” Jakub 4,17

6 LISTOPADA

„A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech.”  Rdz 4,7

7 LISTOPADA

„Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.” Rz 5,12

oraz „przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami.” Rz 5,19

8 LISTOPADA

Kto mnie nie znajdzie, duszę swą rani, śmierć kocha każdy, kto mnie się wyrzeka. Prz 8,36

9 LISTOPADA

Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Rz 5,20

10 LISTOPADA

Jezus widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy». Mk 2,5

11 LISTOPADA

Pan króluje na wieki, Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. Ps 146,10

12 LISTOPADA

Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. 1P 4,8

13 LISTOPADA

„Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.” 1 J 1,9

14 LISTOPADA

«Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy». Mt 9,2

15 LISTOPADA

«Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości*, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Mt 21,31b-32

16 LISTOPADA

Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Jk 5,16

17 LISTOPADA

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. J 8,34

18 LISTOPADA

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Łk 21,36

19 LISTOPADA

Kto mnie nie znajdzie, duszę swą rani, śmierć kocha każdy, kto mnie się wyrzeka. Prz 8,36

20 LISTOPADA

Synu zgrzeszyłeś? Nie czyń tego więcej i za poprzednie swe [grzechy] proś
o przebaczenie! Uciekaj od grzechu jak od węża, jeśli się bowiem zbliżysz, ukąsi cię: jego zęby to zęby lwa, co porywają życie ludzkie. Syr 21,1-2

21 LISTOPADA

Każde przekroczenie Prawa jest jak miecz obosieczny, a na ranę przez nie zadaną nie ma lekarstwa. Syr 21,3

22 LISTOPADA

Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językiem swoim knują zdradę, jad żmijowy pod ich wargami, Rz 3,12-13

23 LISTOPADA

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą*, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Mk 9,42

24 LISTOPADA

Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym». Mk 7,21-23

25 LISTOPADA

Jam jest Alfa i Omega*, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. Ap 1,8

26 LISTOPADA

Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. Dz 3,19 

27 LISTOPADA

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno*, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. 1 Kor 6,12

28 LISTOPADA

To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani! Jk 1, 14-16

29 LISTOPADA

A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto
z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień». J 8,7

30 LISTOPADA

Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! 10
W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! Rz 12,9-10

1 GRUDNIA

Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne! Rz 12,16

2 GRUDNIA

Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich dróg swoich. Ps 25

3 GRUDNIA

Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi! Rz 12,17

4 GRUDNIA

Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! Rz 12,18

5 GRUDNIA

Ja wymierzę zapłatę – mówi Pan – ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód – nakarm go. Jeżeli pragnie – napój go!  Rz 12,19b-20

6 GRUDNIA

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! Rz 12,21

 

Download the PDF file .

Comments are closed.