Żyj Słowem Bożym każdego dnia – karta GRUDNIOWA

Żyj Słowem Bożym każdego dnia – karta GRUDNIOWA

Jezus Chrystus

Człowiek nie był w stanie dojść do Boga. Dlatego Bóg zszedł do człowieka. Kiedy wydawało się, że nie ma już żadnej możliwości rozwiązania problemu najważniejszego dla człowieka, wtedy Bóg zrealizował swoją obietnicę zbawienia.

7 GRUDNIA

Tak Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
J 3,16

8 GRUDNIA

“Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” [Łk 1,38b]

9 GRUDNIA

 A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». Mk 1,11

10 GRUDNIA

Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.
J 10,10

11 GRUDNIA

Jezus został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Rz 4,25

12 GRUDNIA

A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek naszych występków, razem Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Ef 2,4-5

13 GRUDNIA

I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Dz 4.12

14 GRUDNIA

„I nas umarłych na skutek występków, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem usunął z drogi przygwoździwszy do krzyża” Kol 2, 13 – 14

15 GRUDNIA

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”
Mt 11,29

16 GRUDNIA

«Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!» [So 3,16]

17 GRUDNIA

To właśnie co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi przygwoździwszy do krzyża” Kol 2, 14

18 GRUDNIA

Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem2. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. J 14,6

19 GRUDNIA

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną 28 
i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 29 Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich5. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 30 Ja
i Ojciec jedno jesteśmy». J 10,27-30

20 GRUDNIA

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Rz 10, 9-10

21 GRUDNIA

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Ef 2,8-9

22 GRUDNIA

Jest to bowiem i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” Tym 2,2-4

23 GRUDNIA

„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” Mk 9,7

24 GRUDNIA

Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: 
Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki! Mt 3,3

25 GRUDNIA

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. J 1,14a

26 GRUDNIA

Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Mt 10,22b

27 GRUDNIA

Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Ap 3,20

28 GRUDNIA

Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom. Dz 16,31

29 GRUDNIA

„Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście wierzyli
w Tego, którego On posłał i abyście wierząc mieli życie w imię Jego” J 6,29.20,31

30 GRUDNIA

Spójrz, Boże, Tarczo nasza, wejrzyj na twarz Twojego pomazańca. Ps 84,10

31 GRUDNIA

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej
i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! Ga 5,1

1 STYCZNIA

Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe.   2 Kor 5,17

2 STYCZNIA

Aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. 

3 STYCZNIA

„Córko idź twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości!”. Mk 5,34

4 STYCZNIA

Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rz 10,17

Modlitwa 

Panie, pomóż mi uwierzyć, że już jestem pojednany
z Tobą, że nie ciążą na mnie żadne grzechy.
 
Pomóż mi uwierzyć, że raj jest znów możliwy,
a niebo można smakować już tu na ziemi. 
Pomóż mi uwierzyć,
że już zostałem przez Ciebie uratowany. 
Że Ty sam stałeś się moim obrońcą,
że stając przed Tobą będę mógł uspokoić swe serca, 
bez względu na to, o co będzie mnie ono oskarżać,
 bo Ty jesteś większy od mojego serca i znasz wszystko (por. 1 J 3, 19-20).
�

Comments are closed.