Żyj Słowem Bożym na każdy dzień – styczeń

Żyj Słowem Bożym na każdy dzień – styczeń

Pobierz w pliku PDF:  IHSstyczen

Wiara jest łaską, którą otrzymujesz Boga, ale wiara to także decyzja twojego serca, które mówi, tak, wierzę, że Bóg mnie kocha.
Tak, wierzę, że moje życie może się zmienić.

Tak, wierzę, że Bóg może przywrócić życie wszędzie tam,

gdzie panuje w moim życiu śmierć.
Wiara to odpowiedź jaką dajesz Bogu, odpowiedź

w oblubieńczym dialogu, gdzie rozmawiasz ty i Bóg.

Każde twoje tak dla Jezusa, każde twoje stanięcie po jego stronie
w codziennych wyborach to odpowiedź, jaka jest twoja wiara.

5 STYCZNIA

Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Mt 1,23

6 STYCZNIA

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać pokłon Panu. Mt 2,2b

7 STYCZNIA

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.” Flp 4,6-7

8 STYCZNIA

„Jest jeden Wasz Mistrz i jeden Wasz nauczyciel: jest nim Jezus.” Mt,23,8-10

9 STYCZNIA

„Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.” J,15,13

10 STYCZNIA

„Już Was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem Was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mego, oznajmiłem Wam” J,15,15

11 STYCZNIA

„Zaprawdę powiadam Wam, coście uczynili jednemu z tych braci najmniejszych, mnieście uczynili.” Mt,25,40

12 STYCZNIA

„Jeśli tedy ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy powinniście jednemu i drugiemu nogi umywać.” J,13,14

13 STYCZNIA

Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Łk 3,22b

14 STYCZNIA

„Weźmijcie jarzmo moje na siebie i uczcie się ode mnie, żem jest cichy
i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie dla dusz waszych.” Mt,11,29

15 STYCZNIA

„I rzekł im Jezus: czyż goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi? Ale przyjdą dni, gdy zabiorą im oblubieńca i wtedy będą pościć.” Mt,14-15

16 STYCZNIA

„Wy mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo jestem nim.” J,13,13

17 STYCZNIA

„Otóż Wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest Wasz Nauczyciel, a Wy wszyscy braćmi jesteście.” Mt 23,8

18 STYCZNIA

„Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, ażeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymał go mówiąc: to ja potrzebuje chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie”. Mt, 3, 13-14

19 STYCZNIA

Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili.” 1J 5,14-15

20 STYCZNIA

Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię, z dnia na dzień głoście Jego zbawienie! Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów, Jego cuda – wśród wszystkich ludów! Ps 96

21 STYCZNIA

„Pouczał bowiem swych uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie.” Mk 9,31

22 STYCZNIA

„Idźcie za nim i tam gdzie wejdzie powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?” Mk,14,14

23 STYCZNIA

„Kto będzie na dachu, niech nie schodzi i nie wchodzi do domu, żeby coś zabrać.” Mk, 13, 15

24 STYCZNIA

„Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych.” Ps 145, 15

25 STUYCZNIA

Ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.” J4;14

26 STYCZNIA

Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego. J 1,12

27 STYCZNIA

Słowa Twe, Panie, są i duchem i życiem. Ps 19

28 STYCZNIA

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Rz 10,9-10

29 STYCZNIA

On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Rz 10, 11-13

30 STYCZNIA

Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on
w Bogu. 1J 4,15

31 STYCZNIA

A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest
w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. 1J 5,11-13

 

MODLITWA

Panie Jezu, przychodzę do Ciebie wiedząc, że jestem grzeszny. 
Potrzebuję twojej przebaczającej i uzdrawiającej miłości. 
Wierzę, że Ojciec w swojej wielkiej miłości posłał Ciebie Jezu 
abyś umarł na krzyżu dla odkupienia moich grzechów. Wyrzekam się całego przywiązania do nich. Proszę Cię Panie Jezu, abyś wszedł do mojego życia jako mój osobisty Pan i Zbawiciel. 
Weź w posiadanie moje serce. Amen.

Comments are closed.