Bierzmowanie

  SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić nasza więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny”. (KKK 1316)

Zapraszamy wszystkich, KTÓRZY CHCĄ I SĄ GOTOWI przyjąć ten sakrament
i pragną pogłębić swoją wiarę oraz więź z Bogiem i Kościołem na KURS PRZYGOTOWAWCZY.
Lista uczestników kursu do bierzmowania została już zamknięta.

Kolejne spotkanie w I sobotę, 7 października,
o godz. 8.00 Msza św., a po niej Różaniec Wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP. 

Potrzebne dokumenty:
świadectwo chrztu (obowiązuje tych, którzy zostali ochrzczeni poza naszą parafią) – do końca października

pisemne zgłoszenie kandydata wg formularza otrzymanego w parafii – do końca października